1 - En organisatorisk ramme

  
  
Minimize
  
 Skolens organisation
Minimize
Når en skole ønsker at optimere det praktikpladsrådgivende arbejde, rejser der sig en række spørgsmål:
 • Strategi - Hvordan er praktikpladsarbejdet forankret i forhold til skolens overordnede strategi?
 • Rådgivning kontra opsøgende arbejde - Hvilken sammenhæng er der mellem det praktikpladsopsøgende og det praktikpladsrådgivende arbejde?
 • Central kooordination - Hvor skal praktikpladsarbejdet placeres i organisationen? Hvem er overordnet ansvarlig og koordinerer? Hvilke beføjelser og arbejdsrammer har vedkommende?
 • Finansiering - Hvordan finansieres praktikpladsarbejdet?
 • Samarbejde internt i skolen - Hvordan skal skolens forskellige afdelinger spille sammen? Og hvilke krav stilles til de administrative processer?
 • Hvem - Hvor rekvireres praktikpladskonsulenterne fra - fx skoleinternt eller eksternt?
 • Kompetencer - Hvilke kompetencer skal konsulenterne have? Er praktikpladsrådgivning en fuldtidsaktivitet, eller kan konsulenterne udføre andre opgaver, fx som faglærer eller elevmentor? Læs mere om praktikpladskonsulenters kompetencer.
Eksempel HANSENBERG
I 2006 iværksatte man en kvalitetsproces, der førte til oprettelse af 'Brugerservice' - skolens interne organisation til at servicere praktikvirksomheder bedst muligt. En koordinator i en stabsfunktion er ansvarlig for 12 praktikpladskonsulenter på deltid, der også udfører deres arbejde som faglærere. Denne dobbeltrolle sikrer konsulenterne en troværdighed i virksomhederne, i kraft af deres  faglige indsigt og elevkendskab.
Konceptet bygger udelukkende på skolens indtægter fra praktikpladstaxametrene. Ifølge koordinatoren handler det om ihærdig organisering og om at følge en strategi.
Læs mere i UVM's nyhedsbrev, nov. 2009.
  
 En strategi på skolen
Minimize

Strategien for det praktikpladsrådgivende arbejde skal selvfølgeligt hænge tæt sammen med skolens overordnede strategi, vision og mission.

Eksempel Hansenberg
HANSENBERG's koordinator for praktikpladskonsulenterne beskriver her, hvorfor og hvordan skolen har udviklet en strategi og et system for det opsøgende og rådgivende arbejde. Klik her for download!

Når skolen har formuleret en strategi med fx indsatsområder, bemanding, målgrupper, økonomisk ramme, m.m. for det praktikpladsrådgivende arbejde, bør denne omsættes i aktivitetsplaner. Aktivitetsplanen indeholder mål og evalueringspunkter for de involverede medarbejdere.HANSENBERG har stillet sin aktivitetsplan for 2010 til rådighed som inspiration. Klik her for download.

  
 Et skoleinternt netværk
Minimize

Videndeling og konsulentens udvikling kan støttes gennem systematisk erfaringsudveksling blandt konsulenterne på skolen.

Eksempel HANSENBERG
Man har gode erfaringer med følgende rammesætning:

 • Månedlige erfa-møder mellem alle praktikpladskonsulenter, varighed 2 timer.
 • Kvartalsevalueringsmøder mellem koordinator, praktikpladskonsulenten og konsulentens uddannelsesleder.
 • Én gang i kvartalet gennemføres en kompetenceudviklingsdag, varighed 1 dag.
 • Hvert andet år afholdes et seminar som eksternat. Varighed 2 dage.
 • Fælles virtuel database med faktablade om alt, hvad der er relevant for konsulenter og praktikvirksomheder. Ajourføres løbende af koordinatoren.
 • Alle praktikpladskonsulenter er både faglærere og konsulenter, hvilket sikrer en faglig ekspertise og et godt kendskab til eleverne.
  
 Samarbejde på tværs af skoler
Minimize

Det kan være en vigtig erkendelse, at en enkelt skole ikke kan klare samtlige behov hos virksomhederne i lokalområdet. God rådgivning kan også betyde at henvise til andre uddannelsesaktører.

Eksempel Køge Handelsskole
Her har man draget konsekvens af denne erkendelse . Skolens praktikpladskonsulenter indgår i et samarbejde mellem de sjællandske handelsskolers praktikpladskonsulenter. Det grundlæggende princip i netværket er, ikke at konkurrere med hinanden, men at hjælpe hinanden med at optimere metoder og at drage nytte af hinandens styrker - til fordel for praktikvirksomhederne og deres elever!

Viser samtaler i virksomheder det relevant, henviser skolernes konsulenter også til andre skoler. Det kan fx være, at en anden skole udformer skoleophold for mesterlærelever på en måde, der i højere grad matcher virksomhedens behov. Denne tænkning fremmer den samlede udvikling af praktikpladser i regionen på lang sigt.

I netværket afholder man "LOP-erfa-møder" to gange årligt. Møderne omhandler bl.a. det netværksinterne samarbejde, status på uddannelsesaftaler, samt relevant deling om henvendelser fra virksomheder.

  
 Konsekvent kommunikation omkring praktikmål
Minimize

I flere brancher har man udtrykt, at der består behov for større kommunikation skole, virksomhed og elev imellem. Mangel på kommunikation kan føre til utilfredshed og usikkerhed hos alle parter og i værste fald føre til alvorlige mangler i elevens uddannelse.

Eksempel Mercantec, Viborg
I datauddannelserne har man haft vanskeligt ved at afdække, hvad eleverne lærte i deres praktikperioder, imens virksomhederne manglede kendskab til skoleundervisningens indhold og pædagogik.

Praktikmål
Praktikpladskonsulenten og underviserne startede med at udspecificere uddannelsesordningens praktikmål og skoleundervisningen. Dernæst skulle kommunikationen omkring praktikmålene organiseres.

Virksomhederne fremsender de udfyldte praktikerklæringer digitalt 4 uger forinden hver skoleperiode. Skolen tilrettelægger undervisningen nu bedst muligt i forhold til den enkelte elevs behov, på baggrund af de afdækkede kompetencer i praktikerklæringerne.
Download beskrivelse i brochuren ELVISK (pdf, 5 MB), også interaktiv her www.elvisk.dk. .

Samtaler
Processen er begyndt, og Mercantec's næste tiltag er, fuldt ud at implementere konceptet for personlige ELVISK-samtaler: ELeven, VIrksomhedens mester/oplærer, SKolens kontaktlærer/faglærer.

Sigtet er, at samtalerne kommer til at foregå i en rytme og omhandler elevens udvikling ift. praktikmålene:

 1. Første samtale på en mesterdag på skolen i løbet af første praktikperiode eller H1.
 2. Anden samtale foregår i virksomheden mellem H3 og H4.
 3. Tredje samtale finder sted i forbindelse med det afsluttende svendeprøvearrangement på skolen. Denne samtale er en evaluering af hele praktikforløbet.

Klik her for download af samtalekonceptet ELVISK.

  
 Netværk ønsket!
Minimize

På nuværende tidspunkt er der etableret få netværk for det praktikpladsopsøgende og -rådgivende arbejde. Dog står det klart, at fælles løft bidrager til en samlet optimering af praktikpladssituationen.

Denne værktøjskasse er et af de første skridt til at systematisere erfaringsudveksling og dele ud af skolernes guldkorn. Delt viden er dobbelt viden!

I skrivende stund overvejer aktørerne bag dette projekt, hvordan der kan skabes et forum for de mange gode kræfter, og hvordan man i fællesskab kan fremme området. Er du interesseret i at blive tilknyttet, skriv til projektet.

Projektet 'Startpakken' sigter desuden mod netværksdannelse omkring det praktikpladsopsøgende arbejde. Se mere her.

Skolepraktikinstruktør har taget sagen i egen hånd
SKP-instruktører skal ofte udføre et ihærdigt opsøgende arbejde, og som minimum afsætte elever i virksomhedsforlagt undervisning. Instruktøren skal fornemme, om virksomheden magter opgaven og måske også kan tage en elev, der har brug for lidt mere oplæring og tid.
Når eleven er ude "på prøve", kræver det så virkelig god rådgivning i virksomheden, for at aftalen kan vokse til at blive en delaftale eller en ordinær aftale.

Og langsigtet skal virksomheden kunne bevare tillid til instruktøren, for der kommer garanteret en elev igen, der mangler en praktikplads.

Karosserismed SKP-instruktøren fra Silkeborg Tekniske Skole har oprettet en personlig blog, med efterhånden ca. 100 tilmeldte. Her diskuterer man administrative procedurer, "bytter virksomheder" og udveksler tips omkring praktiske arbejdsopgaver.

Tilmeld dig bloggen  her: www.skp.forumup.dk . Skriv til skpforum@hotmail.com.

OBS: Praktikpladskonsulentens Værktøjskasse tager ikke ansvar for bloggens indhold!

rightimage
  
 TJEK
Minimize
Se også beskrivelse af organisering af 'Brugerservice' - det praktikopsøgende og -rådgivende arbejde på HANSENBERG: UVM nyhedsbrev, nov. 2009.