3 - Konsulentens kompetencer

  
  
Minimize
  
 Hvad er en praktikpladskonsulent?
Minimize

Der findes ingen énsartet definition af, hvad en praktikpladskonsulent er.
På nogle skoler udfører en praktikpladskonsulent samtlige opgaver i forbindelse med praktikvirksomheder. På andre skoler er opgaverne begrænset til enkelte funktioner.

Traditionelt har mange benyttet betegnelsen "LOP", der stammer fra udtrykket "lære- og praktikpladskontor". "LOP" havde først og fremmest at gøre med administrative opgaver og har stadig en væsentlig betydning for den samlede kvalitet i rådgivningen.

Ofte forbindes konsulentbegrebet med at "skaffe nye praktikpladser og så hurtigt som muligt". Derfor køber en række skoler sig til denne salgsservice gennem fx bureauer.

I denne værktøjskasse lægger vi vægt på, at langsigtede relationer mellem skolen og virksomhederne gavner alle parter, højner kvaliteten i elevens uddannelse og skaber en stabilitet, ikke mindst om antal praktikpladser.

Den hurtige opsøgende indsats og den langsigtede rådgivningsindsats supplerer hinanden, og på mange skoler dækker praktikpladskonsulenten begge områder.

  
 Hvilke opgaver har en praktikpladskonsulent?
Minimize

På erhvervsskolerne udføres mange opsøgende og rådgivende aktiviteter, rettet mod virksomheder. Typisk skal følgende opgaver løses ifm. praktikpladsarbejdet:

 • Det opsøgende arbejde for at skaffe nye praktikpladser.
 • Administrativ support af praktikvirksomheden ved fx registrering, tilskudsordninger m.m.
 • De rådgivende funktioner i forhold til virksomheden, når praktikaftalen er i hus: Støtte ved uddannelsesplanlægning, tips for god oplæring, mægling ved konflikter, brug af værktøjer som Elevplan, m.m.
 • Støtte i virksomheden ved mesterlæreaftaler.
 • "Gensalg" hos eksisterende praktikpladsvirksomheder, som er godkendte og enten har elever eller ikke har haft elever i et stykke tid.
 • Support af elever, i forbindelse med elevernes praktikpladssøgning, ved mesterlæreaftaler, ved uddannelsesbogen, personlige problemer, etc.

Klik her for download af oversigten.

Langt fra alle praktikpladskonsulenter udøver samtlige funktioner. Nogle konsulenter arbejder fuldtids på deres opgaver, men de fleste har en dobbeltfunktion og er også fx faglærer, administrativ medarbejder, elevmentor eller koordinator.
Især på mindre erhvervsskoler kan en konsulent have multifunktioner. Eksempelvis med ansvar for skolepraktikken eller i forhold til elever, der har særlige behov.

Mange skolepraktikinstruktører udfører også et ihærdigt stykke arbejde over for virksomheder. Det er her, instruktørens personlige netværk med virksomheder eller andre SKP-instruktører kan spille en stor rolle. 
Og vejen til en ordinær aftale går ofte via en virksomhedsforlagt undervisning eller ved at en virksomhed inddrages i skolepraktikkens arbejde på skolen.

  
 En kompetenceprofil
Minimize

Opgavernes mangfoldighed gør det vanskeligt at tegne en generel kompetenceprofil, der gælder alle konsulenter. De fire projektskolers erfaringer  danner dog tilsammen et mønster for, hvad der karakteriserer en praktikpladskonsulents kompetencer.

Lokale behov vil gøre, at enkelte kompetencer kan være mere vigtige end andre kompetencer hos den enkelte medarbejder:

 • Serviceminded og løsningsorienteret
 • Indlevelse og kommunikation
 • Motivation og fleksibilitet
 • Salg- og forhandlingsevner
 • Teamwork i skolen
 • Branchekendskab
 • EUD-systemkendskab
 • Brug af it-baserede værktøjer
 • Vejledning af elever

Klik her for download af profilen og tilpas til egne behov (MS Excel).
Profilen ledsages af et spørgeskema. Når du indtaster dine besvarelser, beregnes din score automatisk og et spind visualiserer automatisk din profl.

OBS: Profilen er tænkt som grundlag for en dialog, profilen kan ikke bruges som test. Kompetencespindet kan fx benyttes til overvejelser inden en ansættelsessituation, eller når man vil drøfte kompetenceudvikling.

  
 Kompetenceudvikling
Minimize

En praktikpladskonsulent kan have følgende karriereforløb:

Oprindeligt er konsulenten kommet på skolen som en faglært medarbejder fra industri, håndværk, social-/sundhedssektoren, it-sektoren eller kontorområdet ...

àtil en stilling som faglærer, hvor man udvikler en faglig identitet som underviser ...

àmåske med supplerende funktioner som elevmentor eller involvering i udviklingsprojekter ...

àtil at blive praktikpladskonsulent - med større eller mindre fokus på det rådgivende arbejde, og muligvis stadig i en dobbeltfunktion.

Denne udvikling indebærer oftest en kompetenceudvikling! Nogle gange vil det ligefrem indebære at ændre opfattelsen af sin professionelle identitet.

Et korterevarende efteruddannelsesforløb for praktikpladskonsulenter er under udvikling (forår 2010). Projektet hører gerne i tilfælde af interesse og forslag.

rightimage
  
 Grundlaget for kompetence-beskrivelsen
Minimize

Kompetencebeskrivelserne på denne side bygger på erfaringer hos praktikpladskonsulenter fra projektets partnerskoler.

Der findes sandsynligvis mange andre variationer af arbejdsopgaver og kompetencekrav til praktikpladskonsulenter. Derfor er dette materiale tænkt som en inspiration og kan tilpasses egne behov.