5 - Særligt i mesterlæren

  
  
Minimize
  
 Om den ny mesterlære
Minimize

Denne del af værktøjskassen indeholder information om, hvordan projektskolerne praktikserer rådgivning i forbindelse med den ny mesterlære.
For officiel information, se UVM's hjemmeside og download brochure her.

Der kan være behov i virksomhederne for nemt tilgængelig information eller særligt tilpassede materialer.

  
 Vigtigst for virksomhederne - fleksibilitet!
Minimize

Den ny mesterlære er knap så ny mere, dog er "måden at gøre det på" stadig ikke faldet helt på plads - på godt og ondt.

For virksomhederne efterspørger først og fremmest fleksibilitet - især i uddannelsesplanlægningen. Det giver begge parter mulighed for at afprøve nye fremgangsmåder, men kræver også ekstra indsats og måske at skulle foretage justeringer undervejs.

Arbejdspladsernes virkelighed "skal tages alvorligt", if. Heike Hoffmann fra Håndværksrådet. Hun fremhæver, at det har en klar positiv effekt, når samarbejdet med skolen er velfungerende.

Læs mere i UVM's publikation "Ny mesterlære og andre praktiske veje  til erhvervsuddannelserne", 2010, med en lang række praksisbeskrivelser.

  
 En samarbejdsplan
Minimize

Netop fordi eleven påbegynder uddannelsen i praktikvirksomheden, er det en god idé med en plan for samarbejdet mellem skolen og virksomheden i denne periode.

Samarbejdsplanen indeholder milepæle i mesterlæreperioden, fx besøgsaftaler. Påfør også gerne anden vigtig information, fx logon til Elevplan, links til værktøjer, som mesteren kan bruge, osv.

Eksempel Svendborg Erhvervsskole
Kontaktlæreren udleverer virksomheden en oversigt over milepæle og tidspunkter i mesterlæreperioden. Klik her for download af en samarbejdsplan for en smedeelev på Faaborg Værft A/S.

  
 En uddannelsesplan i virksomheden
Minimize

Elevens arbejdsopgaver i virksomheden skal matche elevens læringsmål. Samme princip gælder selvfølgeligt for praktikophold i ordinære hovedforløb.

Man kan gå frem på flere måder, men uanset, så kræver det, at arbejdsgiveren og eleven får indsigt i og en forståelse for elevens kompetencemål. Første besøg i en virksomhed med mesterlæreaftale bør derfor indeholde en introduktion til kompetencemålene. Medbring evt. udskrift fra Elevplan og logon. I nogle brancher har det faglige udvalg en "uddannelsesbog" el. lign. med praktikmålene udspecificeret.

Virksomheden skal muligvis guides i at identificere arbejdsopgaver for elevens rette faglige mål. Præsenter også gerne brugen af de 4 præstationsstandarder "Begynder - Rutineret - Avanceret - Ekspert".

Læs mere om dette emne i TrænerGuide.

Eksempel Svendborg Erhvervsskole
Smedeafdelingen har udarbejdet en spørgeguide, for at eleven kan tjekke, om hans arbejdsopgaver i virksomheden hænger sammen med uddannelsens kompetencemål. Klik her for download af spørgeguiden.

Eksempel Jakob, i mesterlære til rustfast klejnsmed
Jakob beskriver, hvordan samarbejdet mellem skolen, virksomheden og eleven foregår. Der udarbejdes en uddannelsesplan ude i firmaet, i fællesskab mellem værkfører, lærer og elev. Eleverne er helt med på og indforstået i, hvad der skal ske i deres uddannelse.
Lyt her til Jakobs beskrivelse:

  
 Elevopgaver fra skolen til virksomheden
Minimize

Skolen kan støtte elevens læring i mesterlære ved at sende eleven opgaver undervejs. Det drejer sig om (små) teoretiske opgaver, der relaterer til de praktiske arbejdsopgaver i firmaet. Dermed fremmes elevens refleksion!

Tip: Jævnlige opgaver og observation af elevens læringsresultater giver skolen mulighed for at vurdere elevens niveau, inden eleven kommer på hovedforløbet. Dermed kan skolen træffe forbehold, i så fald eleven mangler nogle kompetencer eller er særlig stærk indenfor nogle områder.

Eksempel Svendborg Erhvervsskole
Praktikpladskonsulenten fra smedeafdelingen har udarbejdet en række opgaveark. Klik her for download af et eksempel om "valsning og bukning".

Eksempel Hansenberg
Man havde konstateret, at mesterlæreelever kunne mangle en grundlæggende og bred viden, tilsvarende den viden elever i ordinært grundforløb opnår.

Derfor har skolen udarbejdet en et sæt faglige spørgsmål, baseret på grundbogen ”Mad til mennesker”, fx om kød, køkkenredskaber, mælkeprodukter m.m. De korte opgaver er fordelt med 5-6 emner pr. kvartal. Dermed får eleven kendskab til en bred vifte af emner, som de ikke nødvendigvis møder på deres praktikplads. Materialet medvirker til, at eleven opnår sine fælles og de særlige kompetencemål.

Kontaktlæren medbringer et sæt opgaver til eleven ved opstart og ved 3-måneders-samtalen. Ved midtvejssamtalen efter 6 måneder medbringes de sidste 2 sæt. Kan også sendes via Elevplan eller mail inden hver samtale.

Opgaveløsningerne tjekkes af eleven selv eller rettes af den elevansvarlige på praktikpladsen, som dermed også får indsigt i de påkrævede kompetencemål.
Erfaringerne viser allerede positive tilbagemeldinger fra både elever og mestre, som er glade for at få mere system og struktur i oplæringen.

Download sættet med de 23 korte opgaver og tilpas til eget brug! Eller til inspiration for andre brancher, hvor man døjes med samme problematik.

  
 Afsluttende bedømmelse: "Den praktiske opgave"
Minimize

Mesterlæreperioden afsluttes med den såkaldte "praktiske opgave". Opgaven skal vise, i hvor høj grad eleven har opnået de aftalte kompetencemål. Optimalt udføres opgaven i virksomheden og kun som næstebedste løsning på skolen.

Opgaven tager udgangspunkt i den praktiske oplæring, suppleret med eventuelle delelementer, som eleven har lært på skolen.

Bedømmelsen foretages af mester og kontaktlærer/elevmentor i fællesskab, som stiller uddybende spørgsmål. Eleven fremviser resultatet af arbejdsopgaven og fortæller om de grundlæggende principper, materialer m.m. bag løsningen af opgaven.
I nogle uddannelser vil det være naturligt, at eleven foretager en demonstration, fx i tjenerfaget. Mester og kontaktlærer kan stille spørgsmål undervejs.

Tidsrammen for forløbet og selve bedømmelsen fastsættes individuelt på baggrund af opgaveformuleringen. Påfør gerne som læringsaktivitet i Elevplan.

Læs mere om opgaven her.

Virksomheden har sandsynligvis brug for at skolen støtter eleven i at udarbejde opgaven.

Eksempler
Klik her for download af en afleveret merkantil opgave (pdf, 22 sider), udarbejdet af en elev fra Køge Handelsskole.

Klik her for download af en opgaveformulering i gastronomien, som er udarbejdet af en HANSENBERG underviser.
Bemærk: Eleven vejledes i at aflevere opgaven i Elevplan.

  
 Hvem er eleverne?
Minimize
Ikke alle skoler og afdelinger konstaterer, at der er noget særligt ved elever, der har valgt mesterlære indgangen.
Jannis Dimitris Tsatsaris fra Erhvervsskolernes Elevorganisation mener dog, at mesterlæren "kræver mere selvdisciplin af de unge". Desuden er det if. Jannis de mere praktisk orienterede elever, der vælger indgangen, og dem, der klart ved, hvad de vil.

Hvad skal skolen være opmærksom på? 
Mesterlærens elevmentor og/eller praktikpladskonsulenten bør arbejde tæt sammen med underviserholdet for grundforløbet.
For enten skal enkelte mesterlæreelever indgå i grundforløbet, for at opnå de kompetencer, som de ikke kan arbejde med i virksomheden. Eller også må skolen oprette korterevarende forløb, hvor eleverne kan få udvalgte fag, afhængigt af det erhverv, som de uddanner sig til. 
Her er det vigtigt at være opmæprksom på elevernes forskellige forudsætninger og behov. Og muligvis har mesterlæreelever fået andre vaner og værdier end grundforløbseleverne - og omvendt.

Lyt til praktikpladskonsulenten fra Køge Handelsskole (1 mb, 1 min.): Hun beskriver mesterlæreeleverne, når de kommer på korte skoleforløb midt i mesterlæren:
"De er motiverede og arbejdsmarkedsrettet. De er vant til at være på arbejde i 37 timer. De er vant til at skulle producere og præstere, mens de er på arbejde."

rightimage
  
 Hvad finder jeg her
Minimize

Denne del af værktøjskassen indeholder eksempler på, hvordan projektets praktikpladskonsulenter praktiserer rådgivning ved mesterlæreaftaler.

For officielle anbefalinger og regler, se UVM's publikation "Ny mesterlære - sådan gør man", 2007.